صنایع دستی نانسی

نمونه کارها

بشقاب های 16 سانتی میناکاری

بشقاب های 25 سانتی میناکاری

بشقاب های 30 سانتی میناکاری

گلدان میناکاری

ساعت میناکاری

هفت سین میناکاری

بشقاب های 20 سانتی میناکاری